Privacybeleid

Ons privacybeleid is opgesteld om jouw helderheid te bieden over hoe wij jouw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Wij streven we ernaar om jouw privacy te waarborgen, zodat je met vol vertrouwen van onze diensten gebruik kan maken. Neem alsjeblieft een moment om ons privacybeleid door te nemen en aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Jouw vertrouwen is voor ons van groot belang.
In dit document wordt het beleid uiteengezet omtrent de omgang met persoonsgegevens. Wij, Sarabel, verwerken persoonsgegevens voor onze processen. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee.Deze gevolgen maken het noodzakelijk om beleidsregels op te stellen hoe wijintern dienen om te gaan met persoonsgegevens. Het omgaan met persoonsgegevens dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan te worden. Dit niet doen zou kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor de betrokkene, maar ook voor Sarabel. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) kunnen hoge boetes worden opgelegd wat onze organisatie ernstige schade zou toe kunnen richten. 

De AVG bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om te mogen werken met persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op onze organisatie. Via deze link kan deze verordening worden geraadpleegd.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is opgesteld om jouw helderheid te bieden over hoe wij jouw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Wij streven we ernaar om jouw privacy te waarborgen, zodat je met vol vertrouwen van onze diensten gebruik kan maken. Neem alsjeblieft een moment om ons privacybeleid door te nemen en aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Jouw vertrouwen is voor ons van groot belang.
In dit document wordt het beleid uiteengezet omtrent de omgang met persoonsgegevens. Wij, Sarabel, verwerken persoonsgegevens voor onze processen. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee.Deze gevolgen maken het noodzakelijk om beleidsregels op te stellen hoe wijintern dienen om te gaan met persoonsgegevens. Het omgaan met persoonsgegevens dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan te worden. Dit niet doen zou kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor de betrokkene, maar ook voor Sarabel. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) kunnen hoge boetes worden opgelegd wat onze organisatie ernstige schade zou toe kunnen richten. 

De AVG bepaalt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om te mogen werken met persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op onze organisatie. Via deze link kan deze verordening worden geraadpleegd.

1. Inleiding

1.1 De Uitgangspunten
De hierboven genoemde wetgeving brengt de volgende uitgangspunten voor dit beleid met zich mee; 

·  de verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn;
·  de verwerking van persoonsgegevens moet voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld;
·  de persoonsgegevens moeten toereikend zijn voor de doelen die zijn omschreven. Meer of overige persoonsgegevens mogen niet worden verzameld.
·  de persoonsgegevens moeten up-to-date zijn en juist.Wanneer dit niet het geval is moeten de gegevens worden verbeterd of gewist;
· de persoonsgegevens mogen niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor de omschreven doelen;
· er moeten passende technische of organisatorische maatregelen worden genomen om een inbreuk in verband met de persoonsgegevens te voorkomen;
·  de rechten van de betrokken personen moeten worden gewaarborgd en zo nodig worden nagekomen.

2. Doelstellingen & definities

Het is van belang om vast te stellen wat de doelstellingen van dit beleid zijn. Dit bepaalt onder andere wat wij als Sarabel willen bereiken met het privacybeleid. Daarnaast is het belangrijk om de definities die worden gehanteerd nader te omschrijven. Zo zorgen wij ervoor dat eenieder binnen onze organisatie weet waar wij het over hebben en wat binnen een definitie valt en wat niet. De reikwijdte is van belang om te bepalen wanneer dit privacybeleid van toepassing is.
2.1 Doelstellingen
Door middel van dit document willen wij zorgen voor één beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen Sarabel. Ook is de bewustwording van het gebruik van persoonsgegevens. een doel van dit beleid. Logischerwijs willen wij ook door middel van dit beleid zorgen dat wij aan de wet- en regelgeving betreffende dit onderwerp.
2.2 Definities
Voor de omschrijving van de definities die wij hanteren is aansluiting gezocht bij de definities zoals die zijn gebruikt in de AVG.

Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of aan één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen, vastleggen, ordenen structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dat in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt.

Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking: op het moment dat de verwerking van de persoonsgegevens door middel van een computer of soortgelijk product wordt gedaan, is sprake van een geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking. Alleen als alle stappen van de verwerking handmatig worden gedaan is hier geen sprake van.

Bestand: elk gestructureerd (database/databank) geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn. Het maakt niet uit of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is. Ook maak het niet uit of een bestand op functionele of geografische gronden is verspreid. Elke vorm van structuur brengen in de persoonsgegevens, zolang toegankelijk en meer gegevens bevat dan van 1 persoon is een bestand.

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan. De betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker of de personen die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker vallen niet onder dit begrip.

Functionaris Gegevensbescherming: Organisaties hebben de mogelijkheid zelf een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie, voor Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens;

profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Vertegenwoordiger: een gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in verband met de verplichtingen krachtens deze verordening.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens
2.3 Reikwijdte
Dit beleid ziet op de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen binnen Sarabel.
Onder betrokkenen vallen in ieder geval medewerkers, klanten, leden, gasten, bezoekers en dienstafnemers.
Onder de verwerking van de persoonsgegevens vallen de geheel of gedeeltelijk automatische verwerking.
Daarnaast heeft dit beleid betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt vanuit een bestand of persoonsgegevens die bestemd zijn om opgenomen te worden in een bestand. Hieronder vallen dus ook de eerst op schrift gestelde persoonsgegevens welke later in een bestand worden opgenomen.

3. Verwerkingsbeleid

In de volgende paragrafen is opgenomen hoe wij als organisatie om gaan met de persoonsgegevens en wanneer de verwerking daarvan is toegestaan. Dit moet zorgen voor een rechtmatige en zorgvuldige verwerken van persoonsgegevens binnen onze organisatie. Daarnaast is de transparantie hierbij gebaat. Dit wordt vereist door onder andere de AVG.
3.1 Doelen van het verzamelen en verwerken
Wij verzamelen de persoonsgegevens op basis van vastgestelde doelen. Deze doelen verschillen per categorie betrokkene. Deze doelen hebben wij vastgesteld om te zorgen dat wij als Sarabel kunnen voortbestaan. Wij verzamelen persoonsgegevens met de volgende doelen:

·  het afhandelen van de salarisadministratie;
·  het behandelen van personeelszaken;
·  het doen van aangiftes voor de IB/PVV en ZvW voor ondernemers en particulieren; en
·  het voeren van boekhoudingen voor ondernemers.

Het is van groot belang bewust te zijn van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Valt het doel voor de verwerking niet onder een van de vooraf vastgestelde doelen? Dan is het in beginsel niet toegestaan de persoonsgegevens te verwerken. Op het moment dat wij toch voor een ander doel de persoonsgegevens willen verwerken, verstrekken wij de betrokkene alle relevante informatie over deze verdere verwerking.
Zie ook art. 6 lid 4 AVG.
3.2 Noodzakelijk & dataminimalisatie
De persoonsgegevens dienen noodzakelijk te zijn voor het specifieke doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het specifieke doel mogen niet worden verwerkt. De gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor het specifieke doel waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt.
3.3 Grondslag
Het verwerken van persoonsgegevens moet op basis van een van de in art. 6 lid 1 AVG genoemde grondslagen zijn. Het op basis van een andere grondslag verwerken van de persoonsgegevens is niet toegestaan. Het is dan ook van belang om bij de verwerking van persoonsgegevens te realiseren op welke grondslag dit gebeurd en of deze grondslag valt binnen de AVG.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden.
Het verwerken van deze persoonsgegevens mag alleen op basis van een van de in art. 9 lid 2 AVG genoemde grondslagen.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene moeten wij kunnen aantonen dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn
persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die dan al plaats heeft gevonden.

Strafrechtelijke gegevens mogen alleen worden verwerkt onder het toezicht van de toezichthoudende autoriteiten. Dit moet zijn opgenomen in nationale wetgeving. Het is dan ook niet toegestaan om op een andere manier deze persoonsgegevens te verwerken.
3.4 Informatieplicht
Wij dragen ervoor zorg dat wij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door ons de informatie ontvangen die wij wettelijke verplicht zijn om te verstrekken. De informatie die wij verstrekken bestaat onder andere uit de doelen, de grondslag, de termijnen, met wie wij onze gegevens delen en de contactgegevens. van onder andere onze organisatie. 

Het verstrekken van deze informatie gebeurt direct bij de verkrijging van de persoonsgegevens van de betrokkene zelf. Op het moment dat wij de persoonsgegevens buitenom de betrokkene krijgen, verstrekken wij de informatie binnen een redelijke termijn, dan wel uiterlijk binnen een maand. 
In de volgende situaties is het niet nodig om de betrokkene de informatie te verstrekken: 
·      De betrokkene al over de informatie beschikt;
·      Het verstrekken van de informatie onmogelijk is of een onevenredige inspanning zou opleveren;
·      Het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij wetgeving;
·      Wanneer het bezit van de persoonsgegevens vertrouwelijk moet blijven op basis van bijvoorbeeld  een beroepsgeheim. 
3.5 Kinderen jonger dan 16 jaar
Het gebruik van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar die verkregen zijn via online diensten mogen slechts verwerkt worden wanneer de wettelijk vertegenwoordiger van het kind ook toestemming heeft gegeven.

De persoonsgegevens van kinderen mogen niet gebruikt worden voor profilering. Slechts wanneer dit noodzakelijk is, is dit anders. Wij moeten dan wel kunnen aantonen dat dit daadwerkelijk noodzakelijk is.
3.6 Register van verwerkingsactiviteiten
Alle verwerking die gedaan worden met betrekking tot de persoonsgegevens worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten. De zaken die in dit register moeten worden opgenomen staan vermeld in art. 30 AVG.
3.7 Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan dat deze noodzakelijk voor de daaraan vooraf bepaalde doelstellingen.Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen die wij hebben gesteld, zullen de persoonsgegevens veilig worden verwijderd of vernietigd, geanonimiseerd of worden verplaatst naar een archief. Het verplaatsen van persoonsgegevens naar het archief kan verboden zijn op basisvan wet- of regelgeving. Voor de persoonsgegevens waarvoor termijnen door ons, of wetgeving, zijn verstreken, zullen wij gepaste maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan slechts anders zijn in het geval wij op basis van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden verplicht zijn de gegevens te bewaren. 

Wij hebben de bewaar termijn vastgesteld op zeven (7) jaar. Deze bewaartermijn wordt ons door de belastingdienst opgelegd.

4. Implementatie beleid

Het bestuursorgaan van Sarabel is verantwoordelijk (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Het beleid draagt zorg voor de rechten van alle betrokkenen.
4.1 Inpassen in de instellings governance
Gestructureerd overleg voeren op verschillende niveaus over het onderwerp privacy is van belang voor de samenhang, de initiatieven en activiteiten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.
Op 3 niveau´s wordt overleg gevoerd over het beleid: op strategisch niveau wordt richtinggevend gesproken over governance en compliance, alsmede over doelen, scope en ambitie op het gebied van privacyaspecten. Op tactisch niveau wordt de strategie vertaald naar plannen, te hanteren normen en evaluatiemethoden. Deze plannen en instrumenten zijn sturend voor de uitvoering. Op operationeel niveau worden de zaken besproken die dagelijkse bedrijfsvoering (uitvoering) aangaan.
4.2 Naleving & controle
Door middel van controle en naleving zal het beleid worden beoordeeld. Waar nodig zullen aanpassingen in plaatsvinden in het overleg en de te nemen stappen. De controles kunnen ook leiden tot sancties voor personen binnen onze organisatie die zich niet houden aan de wetgeving. Controles op de naleving van het beleid zijn door technologische en organisatorische ontwikkeling noodzakelijk.

5. Beveiliging

Wij, Sarabel, streven er naar zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Sarabel zorgt in navolging van de relevante weten regelgeving voor een adequaat beveiligingsniveau. Daarnaast wordt zorg gedragen voor een adequate beveiliging tegen een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen en/of verlies en/of diefstal.Onderdeel van dit beleid kan zijn dat een risicoanalyse (PIA) dient plaats te vinden.
5.1 Privacy by Design & Privacy by Default
Bij de keus voor en het gebruik van de informatiesystemen wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving. Ook zullen in deze systemen de nodige waarborgen worden ingebouwd (Privacy by Design).

Ook worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat, in beginsel, alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor de vastgestelde doelen worden gebruikt. Dit is dan ook de standaard (Privacy by Default).
5.2 Geheimhouding
Binnen onze organisatie moet een ieder vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens. Dit kan slechts anders zijn op het moment dat een verplichting ontstaat vanuit enig wettelijk voorschrift om mededelingen te doen over en van de persoonsgegevens.

6. Delen

Het is mogelijk dat wij ontvangers hebben van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Hier is het volgende beleid op van toepassing.
6.1 Verwerker
Op het moment dat wij, Sarabel de persoonsgegevens door een verwerker laten verwerken dan
stellen wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst op. Hierin wordt vastgelegd op basis waarvan zij de persoonsgegevens mogen verwerken, onder welke voorwaarden en de uitvoering daarvan. Dit zorgt voor een adequate bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene.
6.2 Ontvangers binnen de EU
Op basis van de relevante wet- en regelgeving mogen wij onder bepaalde voorwaarden onze persoonsgegevens doorgeven aan partijen. Deze wet- en regelgeving bepaalt de waarborgen waaronder dit mag gebeuren. Zie art. 40 -50 AVG.

Het doorgeven van bijzondere persoonsgegevens gebeurt alleen na de expliciete toestemming van de persoon in kwestie.
6.3 Ontvangers buiten de EU
Het doorgeven van persoonsgegevens aan partijen in landen buiten de EU mag alleen als daar een
adequaatheidsbesluit voor bestaat. Bij het ontbreken van een dergelijk besluit zorgen wij, Sarabel,
voor passende en geschikte waarborgen. Deze waarborgen zullen ook te raadplegen zijn voor betrokkenen. Ook kunnen betrokkenen een kopie krijgen van deze waarborgen.

7. Incidenten

Incidenten moeten worden gemeld. Iedere klacht, vraag of melding waar persoonsgegevens bij betrokken zijn valt hier onder. Hier valt dus ook een inbreuk in verband met persoonsgegevens onder.
7.1 Meldpunt
De incidenten moeten worden gemeld bij Sarsorti B.V. Van de incidenten wordt een logboek bijgehouden. Eenieder kan een incident melden bij bovenstaand meldpunt.
7.2 Afhandeling
Bij de afhandeling van een incident wordt de verantwoordelijke op de hoogte gebracht van het incident. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het incident naar behoren wordt afgewikkeld.

Op het moment dat het incident zorgt voor een mogelijk grote inbreuk, waarbij wij als organisatie door worden geraakt, moet dit incident gemeld worden Sarsorti B.V.
7.3 Evaluatie
Het is voor ons van belang om te leren van de incidenten zodat deze in de toekomst niet meer plaatsvinden. De incidenten dienen daarom jaarlijks gerapporteerd te worden aan Sarsorti B.V.

8. De rechten

De rechten van alle betrokkenen, zoals die gelden onder de geldende wet- en regelgeving, respecteren wij. Wij dienen, wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, ervoor te zorgen dat betrokkenen deze rechten ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Hieronder staan deze rechten opgenomen en wat ze betekenen. Een verzoek van een betrokkene dient zo snel mogelijk behandeld te worden maar uiterlijk binnen een maand.

Op het moment dat de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, mogen kosten in rekening worden gebracht of mag het verzoek worden geweigerd. Ook op het moment dat een betrokkene meerdere verzoeken doet met betrekking tot hetzelfde recht mogen kosten in rekening worden gebracht of de veelvuldige verzoeken worden geweigerd. Bij twijfel over de identiteit van de persoon die het verzoek
8.1 Het recht op informatie
De betrokkene heeft allereerst het recht op informatie. Dit recht ontstaat op het moment dat wij de
persoonsgegevens van betrokkenen verkrijgen. Dit noemen wij de Privacy Verklaring. In deze verklaring wordt de betrokkene op de hoogte gebracht van een aantal zaken. Deze zaken zijn opgenomen in art. 13 AVG of art. 14 AVG. Bij deze informatie wordt ook medegedeeld welke rechten de betrokkene heeft met betrekking tot zijn persoonsgegevens.
8.2 Het recht op inzage
De betrokkene krijgt op zijn verzoek inzage in de persoonsgegevens die van de betrokkene zijn verwerkt. Zo'n verzoek wordt gericht aan: Sarabel. Wanneer het een minderjarige betreft moet ook de vertegenwoordiger dit verzoek doen.

Om te voldoen aan zo'n verzoek moet de betrokkene de volgende informatie worden verstrekt met betrekking tot die persoonsgegevens zijn genoemd in art. 15 AVG. Bij een herhaaldelijk verzoek mogen kosten in rekening worden gebracht.
8.3 Het recht op rectificatie en wissen van gegevens
Mocht het voorkomen dat de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan zullen wij deze persoonsgegevens zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.

Wij wissen de persoonsgegevens op het moment dat sprake is van één van de situaties zoals die genoemd worden in art. 17 AVG. In dit artikel worden in het 3de lid ook een aantal uitzonderingen op dit recht genoemd. Dit gebeurt zonder redelijke vertraging.

Onder bepaalde omstandigheden heeft een betrokkene het recht om aan de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verzoeken. Deze omstandigheden worden genoemd in art. 18 AVG.
De ontvangers van de persoonsgegevens brengen wij op de hoogte als één van de bovenstaande situaties aan de orde is.

Op verzoek van een betrokkene zullen wij, zover als mogelijk, zijn persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm verstrekken op het moment dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens of de verwerking via automatische procedures worden verricht.
8.4 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De betrokkene heeft het recht om op basis van persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer deze verwerking gebaseerd is op een belangenafweging zoals genoemd in art. 6 lid 1 sub e of f. Dit geldt ook voor de profilering en of direct marketing.

Slechts in een aantal gevallen mogen wij gebruik maken van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, waarbij voor de betrokkene gevolgen kunnen ontstaan of de betrokkene op andere manier ernstig kan raken. Dit is in de volgende gevallen:.
·  Wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen    ons en de betrokkene, of;
·  Wanneer de betrokkene hier toestemming voor gegeven heeft, of;
·  Wanneer dit wordt gedaan op basis van de wet.

In de eerste twee gevallen heeft de betrokkene recht op menselijke tussenkomst.
8.5 Het recht om een klacht in te dienen
Iedere betrokkene kan een klacht indienen wanneer de betrokkene van mening is dat zijn rechten niet worden gehandhaafd door onze organisatie. De betrokkene kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor de betrokkene bestaat ook de mogelijkheid om naar de rechter te gaan.

9. Tot slot

Dit beleid is tot stand gekomen op 06-01-2024 en is goedgekeurd door de directie van Sarabel.
Wanneer dit beleid wordt aangepast zal dit worden aangekondigd via de gebruikelijke weg van interne
aankondigingen. Daarnaast is dit document te raadplegen op www.sarabeladministratie.nl.

Elk jaar wordt gekeken naar de effectiviteit van dit beleid, de maatregelen die genomen moeten worden en of deze maatregelen effect hebben.